Przedsiębiorstwo Społeczne +

Celem projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej. Program koncentruje się na szczególnie istotnych aspektach funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych związanych z tworzeniem miejsc pracy oraz reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także przyczynia się do wzmocnienia Przedsiębiorstw Społecznych realizujących usługi społeczne.

Jednocześnie program stanowi też odpowiedź na potrzebę zapewnienia wsparcia PS w okresie, w którym z jednej strony dobiegają końca działania dofinansowane ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, a z drugiej działania zaplanowane w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 jeszcze się nie rozpoczęły lub znajdują się w początkowej fazie realizacji. Wsparcie to jest szczególnie istotne w kontekście nowych wyzwań wynikających z globalnych okoliczności ekonomicznych i politycznych.

Dzięki wsparciu finansowemu z programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” nasza Fundacja mogła zwiększyć zakres oddziaływania i wzmocnić zdolności do świadczenia usług społecznych, co przełoży się na realną zmianę w bezpośrednim otoczeniu Fundacji — zwiększy się nasz wpływ na środowisko lokalne i interesariuszy Fundacji. Ważny jest także aspekt reintegracyjny. Dotacja umożliwi wsparcie w procesie reintegracyjnym pracownikom Fundacji zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Czym są Przedsiębiorstwa społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne to organizacje, które łączą elementy biznesowe z celami społecznymi. W odróżnieniu od tradycyjnych firm przedsiębiorstwa społeczne kładą nacisk nie tylko na generowanie zysków, ale również na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych. Oznacza to, że ich głównym celem jest tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Cechy przedsiębiorstw społecznych:

  • Misja społeczna: Przedsiębiorstwa społeczne mają jasno określoną misję społeczną lub środowiskową. Ich działalność skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu społecznego, takiego jak ubóstwo, bezrobocie, edukacja, zdrowie czy ochrona środowiska.
  • Zrównoważony model biznesowy: Chociaż przedsiębiorstwa społeczne mogą generować dochody ze swojej działalności gospodarczej, ich model biznesowy jest zazwyczaj zaprojektowany w taki sposób, aby równoważyć aspekty ekonomiczne z aspektami społecznymi. Zyski mogą być reinwestowane w realizację misji społecznej.
  • Innowacyjność: Przedsiębiorstwa społeczne często poszukują innowacyjnych rozwiązań dla problemów społecznych. Mogą wprowadzać nowe produkty, usługi lub modele biznesowe, aby skuteczniej przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych.
  • Pomiar wpływu społecznego: Jedną z istotnych cech przedsiębiorstw społecznych jest zdolność do pomiaru i monitorowania swojego wpływu społecznego. To oznacza śledzenie konkretnych wskaźników, które odzwierciedlają pozytywne zmiany w społeczeństwie.
  • Partycypacja społeczna: Przedsiębiorstwa społeczne często angażują społeczności lokalne w swoje działania, podejmując współpracę z interesariuszami w celu skuteczniejszego rozwiązania problemów społecznych.
Scroll to Top