Deklaracja Dostępności

Fundacja Polska górom! zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: polskagorom.pl. Data publikacji strony internetowej: 18.08.2020 r.

Obecnie, strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Aktualnie trwa praca nad audytem dostępności strony, w celu określenia szczegółowych wytycznych do dostosowania strony (na stronie występują problemy z zachowaniem kontrastu niektórych elementów, nawigacją i przypisaniem skrótów klawiaturowych oraz z opisami alternatywnymi treści graficznych). Oświadczenie sporządzono dnia 18.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Tomasz Z. Garpiel, adres e-mail: tomasz.garpiel@polskagorom.pl, telefon: +48 607 653 646.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja Polska górom! powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja Polska górom! może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Fundacja Polska górom! odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Siedziba Fundacji Polska górom! mieści się w budynku przy ulicy. Aleksandra Ostrowskiego 9 lok. 404, 53-238 Wrocław. Adres rejestrowy przy ul. Blacharskiej 12B/6, 53-206 jest adresem korespondencyjnym.

 

SPOSÓB DOJAZDU

Do biura Fundacji można dogodnie dojechać komunikacją miejską. W odległości 1000 m znajdują się przystanki trawajowe i autobusowe oraz przystanek PKP Wrocław Grabiszyn. Szczegółowy opis dojazdu przedstawiamy w zakładce Kontakt.

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Siedziba fundacji zlokalizowana jest na 4 piętrze. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek został wyposażony w windę, która zapewnia swobodny transport pomiędzy piętrami. W budynku są ogólnodostępne toalety.

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treść

Tomasz Z. Garpiel

Data wytworzenia

18.08.2020

Osoba ostatnio aktualizująca

Tomasz Z. Garpiel

Data ostatniej aktualizacji

30.10.2023 08:34