Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

TREŚĆ DEKLARACJI

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: fibirl.org.pl. Data publikacji strony internetowej: 12 luty 2015 r. Obecnie, strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Aktualnie trwa praca nad audytem dostępności strony, w celu określenia szczegółowych wytycznych do dostosowania strony (na stronie występują problemy z zachowaniem kontrastu niektórych elementów, nawigacją i przypisaniem skrótów klawiaturowych oraz z opisami alternatywnymi treści graficznych). Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Damian Wojciech Dudała; adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl; telefon: +48605697839.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, FIBiRL może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy FIBiRL odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego nie posiada siedziby. Adres stacjonarny FIBiRL jest adresem jedynie korespondencyjnym.

SPOSÓB DOJAZDU

Nie dotyczy.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Nie dotyczy.

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treśćDamian Wojciech Dudała
Data wytworzenia10.09.2020
Osoba publikująca w BIPDamian Wojciech Dudała
Data opublikowania10.09.2020
Osoba ostatnio aktualizującaDamian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji10.09.2020 11:14
Rozmiar czcionki
Kontrast